Innspill til jordbruksforhandlingene

Lastebåter og fabrikkanlegg

Fraktordninger bidrar til landbruk i hele landet.

Norske Felleskjøp har på vanlig måte utarbeidet innspill til jordbruksforhandlingene. Det er i dagens situasjon usikkert når og på hvilken måte jordbruksforhandlinger kan gjennomføres. 

Staten og jordbruksorganisasjonene er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i. Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020, melder LMD.

Innspillet kan du lese her:

Sammendrag
Nedgangen i kornareal er et generelt utviklingstrekk i hele kornområdet, samtidig som grasarealet går ned i de tradisjonelle grasområdene. Til tross for økte inntekter, viser vederlaget til arbeid og kapital for korn en negativ utvikling sammenlignet med gjennomsnittet for jordbruket. Både små og store kornbruk har over tid hatt en høyere kostnadsutvikling enn inntektsutvikling. Mye tyder på at kostnader forbundet med kornproduksjon er blant de kostnadene i jordbruket som har økt mest. Per daa har korn relativt høy risiko og lav lønnsomhet sammenlignet med konkurrerende produksjoner som gras og ammeku. I kornproduserende områder langt fra mottak øker kostnadene forbundet med innfrakt av korn. Dette svekker randsonene og distriktene i kornområdet. Effekten av slike faktorer er at over tid reduseres oppnåelse av vedtatte landbrukspolitiske mål som landbruk i hele landet, andelen matproduksjon på norske ressurser, matsikkerhet og selvforsyningsgrad. Norske Felleskjøp vil på denne bakgrunn foreslå at avtalepartene prioriterer følgende i jordbruksoppgjøret 2020:

 1. Innovasjons- og vekstsatsing for norsk matkorn.
 2. Satsing på norsk fôr.
 3. En jordhelse- og karbonsatsing for kornareal.
 4. Styrke distriktsvirkemidler, herunder fraktordninger i kornsektoren.

1. Innovasjons- og vekstsatsing for norsk matkorn

Endrede spisevaner må møtes med norsk råvare og norsk foredling, ikke import. Samtidig er det markedsmuligheter for økt norsk matkornproduksjon. Norske Felleskjøp ber om at en gjennom jordbruksforhandlingene og andre arenaer bidrar til en kraftfull satsing på norsk matkorn og matvekster. Tiltak må kontinuerlig fremme dyrking av rette kvaliteter. Sortsutvikling tilpasset etterspørsel og endringer i klima er avgjørende. Muligheter og flaskehalser for markeds- og produktutvikling må identifiseres i verdikjeden.
Norske Felleskjøp anbefaler:

 • Jordbruksforhandlingene må bidra til lønnsomhet hos bonden for dyrking av matkorn og andre matvekster, jf. våre beregninger senere i dokumentet.
 • En forskningsbasert innovasjons- og vekstsatsing der målet er at norsk korn kan ta posisjoner i det norske matmarkedet på områder som i dag utfordres kraftig av import. Dette gjelder både bakevarer og andre ferdigvarer som inneholder korn og andre åkervekster. Se nærmere beskrivelser senere i dokumentet.

2. Satsing på norsk fôr

Markedsmulighetene for norsk fôrkorn avgjøres av utviklingen i husdyrsektoren. Bedre grovfôrkvalitet vil gi mer rom for å bruke norsk korn i kraftfôret. Det er per i dag økt etterspørsel etter fôrhvete og noe mer fôrhavre, og det må legges til rette for dyrking av de sorter og kvaliteter det er etterspørsel etter.

Økt dyrking av proteinvekster kan erstatte noe importert proteinråvare. Det vil også ha gunstige effekter i et vekstskifte. Norske Felleskjøp anbefaler:

 • En samlet satsing på norsk fôr.
 • Øke prisen på erter og åkerbønner
 • Styrke rådgivning rundt vekstskifte og dyrkning av proteinvekster som erter og åkerbønner.

3. Jordhelse- og karbonsatsing

Jordbruket har inngått en klimaavtale som forplikter næringen til å kutte utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norske Felleskjøp foreslår at en i jordbruksavtalen legger opp til tiltak for å styrke miljøinnsatsen og for å fremme økt karbonlagring i kornjord. Dette kan gjøres gjennom å samle viktige tiltak i en «jordhelse- og karbonsatsing». Innretningen bør styrke aktive produsenter gjennom tiltak for god økonomi og god agronomi. Mange kornbønder har gode forutsetninger for å bidra og til å strekke seg mot mest mulig miljøvennlig drift på sitt gårdsbruk. Regionalt miljøprogram (RMP) inneholder tiltak for å nå særskilte miljømål i jordbruket, som kan forsterkes. God drenering er avgjørende for at jorden skal tørke fort opp og for å sikre gode avlingsnivåer.

Norske Felleskjøp anbefaler følgende:

 • Samle og utvikle viktige tiltak i en egen jordhelse- og karbonsatsing
 • Sikre at tilskudd til drenering utløser dreneringstiltak
 • Styrke RMP, målrettet mot klimatiltak innen kornsektoren
 • Styrke drenerings og grøftingstiltak i SMIL ordningen for områder som er for særlig utsatte områder for erosjon
 • Styrke rådgivning for gjennomføring av drenering

4. Frakt som virkemiddel for distriktene

Fraktordningene i kornsektoren er helt sentrale for å sikre landbruksdrift i hele landet. Både gjennom å stimulere til frakt av kornråvare til kraftfôr i husdyrproduserende områder, og for å sikre frakt av kraftfôr til husdyrprodusentene i distriktene til konkurransedyktige priser. Ifølge SSB har transportkostnadene økt det siste året. Kravet til økt innblanding av biodrivstoff vil bidra til å øke drivstoffkostnadene med mellom 50–60 øre. For frakt av korn fra overskuddsområder til underskuddsområder ligger det for lave satser for transittkostnader inne i fraktordningen.

Norske Felleskjøp anbefaler:

 • Øke tilskuddet til frakt av kraftfôr med 10 millioner.
 • Gjennomgå ordningen for mellomfrakt og styrke den med om lag 12,5 mill. kroner.
 • At endringer i anleggsstruktur for kraftfôrfabrikker ikke innebærer utilsiktede omfordelinger av frakttilskudd mellom regioner. Ordningen med frakttilskudd til bonde må sikre utjevning av reelle fraktkostnader. Det kan bli nødvendig med en nærmere gjennomgang av ordningene, der man legger disse prinsippene til grunn.
 • En nærmere vurdering av fraktordninger og målprisanlegg for rug knyttet til innføring av strengere regler for innhold av meldrøye i rug og behandling av denne.

Kalender

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Felleskjøpet Agri reduserer basisprisen på matkveite og matrug frå 12. desember og aukar basisprisen på bygg frå nyttår for å sikre uttak av målpris.

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.