Rutiner for markedsreguleringen

Felleskjøpet Agri har utarbeidd retningsliner for handtering av informasjon under marknadsreguleringa. Retningslinene er oppfølgjing av Omsetningsrådet sin gjennomgang av regelverka under rådet.

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA i rolla som marknadsregulator for kornsektoren

Felleskjøpet Agri SA 16.12.2021

 

1.    Bakgrunn

Felleskjøpet er tildelt rolla som marknadsregulator for korn jf. forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 2.

Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, §§ 3.1 og 6, definerer Felleskjøpet sine oppgåver og ansvar når det gjeld informasjonsplikta og informasjonshandteringa. Desse rutinane skal sikre at informasjon Felleskjøpet har i kraft av å være marknadsregulator blir handtert i tråd med forskrifta.

2.    Organisering av marknadsreguleringa av korn

Felleskjøpet Agri SA er marknadsregulator for kornsektoren. Marknadsreguleringsfunksjonen er lagt til Avdeling for næringspolitikk og marknadsregulering.

3.    Formål

Rutinar for informasjonshandtering i Felleskjøpet Agri SA skal sikre at informasjon vert handtert på ein måte som ikkje påverkar konkurranseforholda i kornsektoren, jf. forskrift om markedsregulering § 6:

«Rutinene skal sikre en forsvarlig informasjonshåndtering slik at opplysninger om aktiviteter som markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret ikke tilflyter forretningsvirksomheten.»

Felleskjøpet sine forretningsmessige aktivitetar skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar og på den måten oppnå konkurransemessige fordelar av informasjon frå aktivitetar under marknadsreguleringa.

4.    Sensitiv informasjon

Dette er informasjon som Felleskjøpet Agri SA har i kraft av å være marknadsregulator, som ikkje er offentleg tilgjengeleg eller allment kjent og som er eigna til å påverke aktørane sine kommersielle disposisjonar.

I det løpande arbeidet gjeld dette:

  • Informasjon om avsetningstiltak: Lagerstad, sikringstiltak, mishald og reaksjonar – korrespondanse rundt slike tilfelle.
  • Informasjon til bruk i prognosearbeidet frå enkeltaktørar.
  • Informasjon om kvanta, kostnadar, utfordringar gitt under kontrollverksemd.

 

5.    Handtering av sensitiv informasjon

Informasjon som grunnlag for prognosering og avsetningstiltak som er relevant for alle aktørar, skal delast likt og samtidig med Felleskjøpet Agri og uavhengige aktørar.

Personar som er på innsidelista (sjå nedanfor) skal sørge for at sensitiv informasjon ikkje blir kjent for andre i organisasjonen før informasjonen er gjort offentleg kjend.

I arbeidet med prognoser, prisar eller reguleringstiltak, skal involvering av personar i Felleskjøpet Agri SA avgrensast til personar som har dette som si oppgåve eller som har kompetanse som er avgjerande for å sikre kvalitet i utføring av arbeidet.

På IT-området er det etablert brannmur slik at berre personar med ansvar for marknadsreguleringa har tilgang til informasjon som kan vere sensitiv.

6.    Innsideliste

Dette er ei liste over personar i Felleskjøpet Agri SA som kan ha tilgang til sensitiv informasjon slik den er definert i denne rutinen. Lista omfattar tilsette som har tilgang til informasjon som nemnt i punkt 3.

Andre personar enn tilsette i Felleskjøpet Agri SA med ansvar for marknadsreguleringa skal ikkje ha tilgang til sensitiv informasjon om andre aktørar.

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

Lista blir ajourført kontinuerleg.

Andre med ansvar under marknadsreguleringa

Fagutval for marknadsregulering gjer vedtak om prognosar etter delegasjon frå styret. Fagutvalet har ikkje tilgang til informasjon innhenta frå andre aktørar.

Styret i Felleskjøpet Agri SA har ikkje tilgang til informasjon om aktørar som gir innsidestatus.

7.    Erklæring om teieplikt

Alle på Innsidelista skal underteikne ei erklæring om teieplikt knytt opp til informasjonshandtering.

8.    Opplæring

Alle på Innsidelista (vedlegg 1) skal få den opplæring som er trengs for å kunne kjenne igjen og handtere sensitiv informasjon i tråd med desse interne rutinane. 

9.    Avvik

Dersom det er mistanke om brot på pliktene med informasjonshandtering omtalt her skal det varslast utan ugrunna opphald til direktør i Felleskjøpet Agri SA.

10.          Ansvar

Ansvarleg for funksjonen marknadsregulering (jf. funksjonsbeskrivelsen) har ansvar for oppfølging av desse rutinane, her under ajourføring av innsidelista og erklæringar om teieplikt, oppfølging av avvik og opplæring. 

Desse rutinane er vedtekne av styret i Felleskjøpet Agri SA med verknad frå 12. desember 2021 og gjeld til dei blir endra eller oppheva.

Kalender

15.00-16.00 9. mars 2023

Siste nytt

Felleskjøpet Agri reduserer basisprisen på matkveite og matrug frå 12. desember og aukar basisprisen på bygg frå nyttår for å sikre uttak av målpris.

Prognosane for forventa avling har auka med 59 000 tonn sidan september, og avlinga ser ut til å bli 20 prosent over gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.