Markedsordningen for korn

Felleskjøpets logo med korn rundt

Markedsordningen for korn består av jordbruksavtalens målpriser og tilskudd, importvern og markedsregulering. 

Markedsordningene i landbruket bygger på en forutsetning om at det er ønskelig å benytte egne norske ressurser i form av areal og arbeidskraft til å produsere en stor del av matbehovet. Markedsordningen for korn er derfor en del av en helhetlig landbrukspolitikk.

Gjeldende markedsordning for korn ble innført fra 01.07.2001 gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr 92 (2000-2001) basert på at:

 1. Statens kjøpeplikt for korn til faste priser ble erstattet av målpriser.
 2. Importsystemet legges om til et system med tollkvoter fordelt på auksjon.
 3. Pris- og markedsreguleringsansvaret legges til Norske Felleskjøp.

Begreper i kornmarkedet

Målpris

Målpris er pris til produsent avtalt i jordbruksforhandlingene. Målprisen er den prisen kornprodusenten i gjennomsnitt for året skal kunne oppnå for korn av basis kvalitet levert til Felleskjøpets anlegg ved Oslofjorden i et balansert marked. Det er fastsatt målpriser for mathvete, matrug, oljefrø, bygg og havre.

Basispris

Basispris er den pris for vare av basis kvalitet som gis ved Felleskjøpets transittanlegg ved Oslofjorden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik og for bygg også i Trondheim). Basispris for den enkelte uke er målpris for sesongen, korrigert for et avvik – i hovedsak slik at basisprisen er under målpris i innhøstingssesongen og stiger over målpris når innhøstingen er slutt.

Noteringspris

Når oppnådd pris noteres til Landbruksdirektoratet, korrigeres for tillegg og trekk som ikke kan relateres til kornets matkvalitet og fôrverdi (som tillegg for leveringsavtaler, trekk for manglende KSL-godkjenning). Som gjennomsnitt for året skal den veide noteringspris være lik målpris hvis markedet er i balanse. Gjennomsnittlig noteringspris for sesongen skal ikke overstige målpris.

Stedskorrigering

Trekk i forhold til basispris for å dekke ekstra håndteringskostnader fram til noteringsanlegg ved kornmottak som ikke er noteringssteder.

Oppgjørspris

Oppgjørsprisen er den prisen bonden får utbetalt for kornet. I Felleskjøpet tar en utgangspunkt i basisprisen og korrigerer den for blant annet:

 1. kvalitet
 2. leveringssted
 3. analyse- og avregningskostnader
 4. omsetningsavgift.

Importvernet

Norske kornpriser er normalt høyere enn prisene på verdensmarkedet. For å kunne opprettholde norsk kornproduksjon er det viktig med et godt vern mot importert korn. Samtidig er det viktig at mel- og kraftfôrindustrien er sikret tilgang på varer som ikke produseres i tilstrekkelige mengder i Norge.

Importvernet for kornråvarer avviker fra importvernet for eksempelvis melk og kjøtt ved at importen ikke bremses gjennom toll, men gjennom kvotereguleringen. Basert på prognoser fra Norske Felleskjøp for tilgang og forbruk av korn, fastsettes behovet for nødvendig suppleringsimport. Prognosene baseres i det vesentlige på tilgjengelig historisk statistikk og kjennskap til utviklingen i den aktuelle sesongen (se egen artikkel på hjemmesiden). Skjønnsmessige forhold diskuteres med aktørene i Bransjeforum for markedsregulering.

Den nødvendige importen fordeles gjennom kvoter med redusert tollsats. Tollsatsen er satt slik at importkornet er omtrent like dyrt som norsk korn. Det er mulig å importere kornråvarer også utenom tollkvote, men da betales ordinære tollsatser som er notifisert til WTO.

Norske Felleskjøp gir som markedsregulator råd til Landbruksdirektoratet om hvor store importkvotene bør være. Kvotene fordeles ved auksjon administrert av Landbruksdirektoratet der alle som ønsker å importere korn kan delta.

Den nødvendige suppleringsimporten fordeles vanligvis på tre kvoteauksjoner; august, november og mai. Ved den første auksjonen fordeles inntil 55 % av forventet importkvote. Pr. november kan det fordeles inntil 80 % av forventet import. Når så stor del kan tildeles ved første auksjon, er det for å gi industrien handlingsrom for å få til en optimal blanding av norske og importerte råvarer gjennom sesongen og for å kunne gjøre gunstige innkjøp tidlig i sesongen. Nærmere informasjon om import innenfor kvotene finnes hos Landbruksdirektoratet.

Foran hver auksjon utarbeider Norske Felleskjøp ny prognose og gir reviderte anbefalinger til Landbruksdirektoratet.

Nødvendig import

Både bakere og kraftfôrindustri er avhengige av en del kornråvarer som ikke produseres i Norge. Uansett størrelsen på norsk kornproduksjon, vil det derfor måtte importeres en del korn hvert år.

Mottaks- og forsyningsplikt

Norske Felleskjøp har som markedsregulator mottaksplikt på korn og oljefrø fra alle kornprodusenter. Mottaksplikten er en sikkerhet for kornbonden til å få solgt kornet. Mottaksplikten gir likevel ikke en rett for bonden til for eksempel å levere kornet på en bestemt dag eller uke.

For å sikre at alle kornprodusenter skal ha større mulighet til å få levert sitt korn ved et lokalt mottaksanlegg, har Norske Felleskjøp også en nærmere definert mottaksplikt fra andre kornhandlere (dobbel mottaksplikt).

For å sikre konkurransen i kornmarkedet har Norske Felleskjøp forsyningsplikt av reguleringsvare til alle produsenter av matmel og kraftfôr. Så lenge Felleskjøpsgruppen har underdekning av norsk korn, gjelder forsyningsplikten bare reguleringsvare. Bruk av anbudskonkurranse regnes for å innfri kravet om forsyningsplikt.

Markedsregulering

Omsetningsrådet har fra 1.1.2002 ansvaret for markedsregulering av korn. Norske Felleskjøp er tildelt ansvaret som markedsregulator. Den praktiske gjennomføringen av markedsreguleringen vil i stor grad ligge hos Felleskjøpet Agri.

Formålet med markedsreguleringen er å stabilisere produsentprisene og bidra til noenlunde ens pris over hele landet, sikre avsetningsmulighet for produsentene og bidra til at produsentene oppnår priser inntil jordbruksavtalens forutsetninger.

Ved overproduksjon har Norske Felleskjøp ansvar for å regulere markedet og kan iverksette enten overlagring fra en sesong til en annen, eller omdisponering til andre formål dersom det finnes alternativ anvendelse av overskuddsvarer.

For mye innkjøpt korn fra produsent vil bli liggende over til neste år og gjøre interessen for å betale priser i samsvar med målprisene mindre. For å unngå slike pristrykkende overskudd kan markedsregulator iverksette tiltak for å skape balanse. Som markedsregulator kan Norske Felleskjøp på egen hånd gi aktører priskompensasjon for overskudd som kan brukes i andre deler av kornmarkedet. I praksis betyr dette at målprisen på matkorn blir beskyttet ved at et overskudd blir benyttet av kraftfôrindustrien som betaler fôrkornpris. Dersom det oppstår overskudd også av fôrkorn, finnes ikke alternative markeder siden markedsordningen kun gjelder korn egnet til mat- eller fôrformål. Et slikt overskudd kan overlagres til neste sesong.

Andre tiltak må eventuelt godkjennes av Omsetningsrådet.

Norske Felleskjøp har vedtektsfestet rett til å instruere selskapene i gruppen om kjøp og salg av korn. Selskapene har vært enige om at det er mer hensiktsmessig å bestemme slike forhold direkte mellom selskapene.

Kornsektoren skiller seg fra melke- og kjøttsektoren ved at andre kornhandlere deltar i gjennomføringen av reguleringstiltakene på lik linje med Felleskjøpet. Fordelingen av korn som håndteres av ulike aktører fastsettes etter innhenting av anbud.

Norske Felleskjøp skal som markedsregulator:

 1. utarbeide prognoser for produksjon og etterspørsel etter norsk korn
 2. utarbeide prisprognoser og sette noteringspriser
 3. foreslå importkvoter
 4. foreslå omsetningsavgift
 5. gjennomføre avsetningstiltak

Omsetningsavgift

For å finansiere markedsreguleringen, betaler kornprodusentene omsetningsavgift for alt korn og oljefrø som blir omsatt gjennom markedsordningen. Omsetningsavgift kan trekkes for hvete, rug, havre, bygg, rughvete, oljefrø, erter, lupiner og åkerbønner.

Norske Felleskjøp vurderer i forkant av hver kornsesong behovet for markedsregulering. Ut i fra dette og de faste kostnadene knyttet til markedsordningen foreslår Norske Felleskjøp en sats for omsetningsavgift overfor Omsetningsrådet.

Maksimal avgiftssats fastsettes av Landbruksdepartementet.

Oversikt over tidligere års satser ligger under Statistikk.

Prissystemet

Det fastsettes siden 2001 årlige målpriser i jordbruksforhandlingene. Målpriser fastsettes på mathvete, matrug, bygg, havre og oljevekster og gjelder fire av Felleskjøpets mottaksanlegg. Dette er mottaks- og transittanleggene på Kambo, Drammen, Holmestrand, Larvik og Trondheim, som er store utskipingsanlegg fra overskuddsområde til underskuddsområde. Disse anleggene bindes i gjennomsnitt til å ta ut priser som sammenveid skal bli så nær målprisene som mulig.

Ved alle andre FK-anlegg og for alle andre aktører er det fri prissetting til produsent. 

Den noterte pris til produsent ved disse anleggene skal i gjennomsnitt for året ikke overstige målprisen. For å sikre uttak av målpris utarbeider Norske Felleskjøp prognoser for hvordan produksjonen og etterspørselssituasjonen for norsk korn vil bli for sesongen. Det er etablert et godt samarbeid mellom mange aktører, slik som Landbrukets Forsøksringer, Landbruksdirektoratet, resten av landbrukssamvirket og bransjen forøvrig, som bidrar til at prognosene skal bli så pålitelige som mulig. Prognosearbeidet er under stadig utvikling.

Norske Felleskjøp setter på bakgrunn av dette løpende basispriser ved noteringsanleggene. Prisene kan ikke overstige målprisen med mer enn 10 prosent. 

To tredeler av kornet tas imot direkte fra produsent i august og september. Også ellers i året er leveringsmønsteret forholdsvis stabilt fra år til år. Dette gjør det mulig å ta ut priser som avviker lite fra målprisene. Overnoteringer forekommer likevel, og etter jordbruksavtalen skal slike overskridelser tas igjen neste år i form av redusert styringspris.

Prisnedskrivningstilskudd

For å opprettholde hovedtrekkene i produksjonsfordelingen i landbruket og å oppnå en rasjonell kornhandtering og kornstrøm, skal mest mulig korn kanaliseres gjennom markedsordningen. For å oppnå dette, og for at det skal være mulig for myndighetene å regulere prisnivået på korn til kraftfôr- og matmelproduksjon, skrives kornprisen ned med et avtalefestet prisnedskrivningstilskudd til kornhandler som kjøper korn fra produsent.

Prisnedskrivingstilskuddet reduserer prisen fra kornhandler til industri ved kjøp av norsk vare. Siden tollsatsene for kvoteimport fastsettes med utgangspunkt i differansen mellom denne reduserte prisen og verdensmarkedets priser, bidrar prisnedskrivingstilskuddet også til at kostnaden ved import av korn reduseres.

Handtering av informasjon NFK mottar som marknadsregulator

Kalender

9.00-15.30 26. januar 2023

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Siste nytt

Prognosane viser at forventa tilgang er justert opp 54 000 tonn sidan august og 14 prosent høgare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra, 

Vi skal bidra til lønnsom matproduksjon over hele landet gjennom attraktive og konkurransedyktige fôrprodukt til produksjons- og kjæledyr.

Høg pris på rug i to veker til for å legge til rette for uttak av målpris.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.