Dropp navigasjonskoblinger
Forsiden
Markedsregulering
Næringspolitikk
Samfunnskontakt
Om Norske Felleskjøp


De små teigene blir også viktige

 
- For å øke kornproduksjonen i Norge med må vi ta i bruk alle tilgjengelige arealer og den best tilgjengelige kunnskapen, og så må vi betale bonden for å gjøre jobben. - Norske Felleskjøp
     
- For å øke kornproduksjonen i Norge med må vi ta i bruk alle tilgjengelige arealer og den best tilgjengelige kunnskapen, og så må vi betale bonden for å gjøre jobben.
Det sier Lars Fredrik Stuve, adm.dir i Norske Felleskjøp og deltaker i landbruksministerens ekspertgruppe som er bedt om å «gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som kan vurderes for å øke norsk kornproduksjon.» 
- Det viktigste er den globale situasjonen. Verdens kornlagre krymper og utgjør nå under 70 dagers forbruk. Bare 14 prosent av verdens kornproduksjon er tilgjengelig på verdensmarkedet. Og en mangelsituasjon rammer befolkningen i land med dårlig betalingsevne spesielt sterkt. Vi har et moralsk ansvar for egen matforsyning, sier Stuve.
Rapporten, som ble overlevert Trygve Slagsvold Vedum på Bioforsk-konferansen, inneholder vurderinger og anbefalinger av tiltak som kan bidra til at norsk kornproduksjon i 2030 er 20 % større enn i dag.
Årsakene til den reduserte norske kornproduksjonen er komplekse, og ikke noe enkelttiltak eller virkemiddel vil alene være tilstrekkelig for å snu utviklingen. Ekspertgruppen vil likevel peke på to viktige faktorer, svak lønnsomhet og at forskning, undervisning, rådgiving og forvaltning de siste årene har prioritert andre spørsmål framfor avlingsframgang. Skal utviklingen snus mener ekspertgruppen det er nødvendig med et samla krafttak fra alle involverte. Dette ansvaret hviler både på landbrukets egne ledere, så vel som ledere i forvaltningen og politisk valgte representanter. Fundamentet for det hele er likevel dyktige og motiverte bønder med yrkesstolthet, som gjennom sin innsats vil bidra til nasjonal matsikkerhet gjennom økt kornproduksjon.
Nedenfor følger en kort gjennomgang av de viktigste tiltakene som ekspertgruppen har anbefalt. Hele rapporten er vedlagt, og den kan lastes ned på linken til høyre side av artikkelen.
 
Ta vare på og øk arealene
·         Gi økt tilskudd til arealer under 20 dekar som ikke fysisk kan slåes sammen med andre arealer.
·         Ved nedbygging eller omdisponering av arealer må det kreves nydyrking av et dobbelt areal, eller tilsvarende innbetaling til et jordfond.
·         Innfør tilskudd på nydyrking som dekker minst 30% av kostnadsoverslaget. Kostnadene kan etter hvert dekkes av jordfondet.
·         Leiekontrakter må regulere ansvar for å ta vare på jordkvalitet og andre forhold som påvirker arealproduktiviteten, og legge til rette for produktivitetsfremmende investeringer, for eksempel kalking og grøfting.
·         Det må gis tilskudd til drenering slik at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt å drenere kornjorda.
Utnytt all agronomisk kunnskap
·         Det bør innføres krav om koordinatfestede jordprøver
·         Det bør gis tilskudd til nitrogensensor for å sikre miljøoptimal gjødsling
·         Rådgivningen innen landbruksteknikk og driftsøkonomi gjennom Norsk Landbruksrådgiving må styrkes
·         Rådgiving i forhold til optimale mekaniseringslinjer må styrkes
·         Kornforedling og sortsprøving må styrkes
·         Beredskapslagringen av såkorn bør utvides
·         Økt bruk av forhåndsprøver for å sikre kvaliteten og dermed bedre utnyttelse av norsk korn
·         Kapasitet for tørking og lagring av korn på gardsnivå må økes
·         Styrket kompetanse innen agronomi og driftsteknikk gjennom fagskoler, etterutdanning og lettere tilgjengelig og oppdatert faglitteratur.
·         Opprettelse av kompetansesenter med masterutdanning innen landbruksteknikk
·         Sivilagronomstudiet styrkes for å ivareta tverrfaglige og anvendte problemstillinger
·         Økt FoU-aktivitet med fokus på økt produksjon gjennom bærekraftig intensivering
·         Midler til anvendt forskning og utvikling
·         Norsk Landbruksrådgiving tilføres ressurser for å kunne tilby gratis oppstartsamtale og gratis medlemskap første driftsår for nye kornprodusenter.
Betal for å få jobben gjort
·         Lønnsomheten i kornproduksjonen er avgjørende for å nå målet om økt produksjon, og må derfor styrkes vesentlig
·         Bedring av lønnsomheten i kornproduksjon bør i hovedsak gjennomføres gjennom økt pris eller andre produktivitetsfremmende insentiver
·         Erfaringer fra Trøndelag viser at satsene for areal- og kulturlandskapstillegg kan brukes til å beholde korn på arealer egnet til kornproduksjon
Ta bort andre begrensninger
·         Regionale miljøprogram må inkludere produktivitetshensyn. Tiltaksplanleggingen må gjennomføres på gårdsnivå for å unngå at avlingsbegrensende tiltak tas i bruk der de har liten effekt. Ordningene må kunne gi støtte til drenering der dette har miljøeffekt. Det må gjøres unntak for matkornproduksjon, og grensen for erosjonsklasser må tilpasses nyere kunnskap.
·         Økologisk kornproduksjon må effektiviseres ved at det stilles krav til husdyrgjødsel eller tilsvarende næringstilgang. Tilskuddet til areal bør reduseres til fordel for høyere pris på avling, og veiledningen til økologiske kornprodusenter må bedres med tanke på optimalisert avling gjennom best mulig næringsforsyning, plantevern og dyrkingsteknikk.
  Lenker:

Del på Facebook